SciEngine

Impact Factor2.910

|

Five-year Impact Factor2.592

|

CiteScore3.9

|

{{lang == 'en_US' ? 'Editors-in-Chief' : '主编'}}Xiaojing Zheng; Xuesong Wu; Zhigang Suo

ALERT

Impact Factor2.910

Five-year Impact Factor2.592

CiteScore3.9

{{lang == 'en_US' ? 'Editors-in-Chief' : '主编'}} {{item}}

Xiaojing Zheng; Xuesong Wu; Zhigang Suo

郑晓静; 吴雪松; 锁志刚

ALERT