SciEngine
CART
CUSTOMER
中文
LOGIN

Impact Factor3.8

|

Five-year Impact Factor3.1

|

{{lang == 'en_US' ? 'CSCD Impact Factor' : 'CSCD影响因子'}}1.0203

|

CiteScore4.4

|

{{lang == 'en_US' ? 'Editors-in-Chief' : '主编'}}Xiaojing Zheng; Xuesong Wu; Zhigang Suo

ALERT

Impact Factor3.8

Five-year Impact Factor3.1

{{lang == 'en_US' ? 'CSCD Impact Factor' : 'CSCD影响因子'}}1.0203

CiteScore4.4

{{lang == 'en_US' ? 'Editors-in-Chief' : '主编'}} {{item}}

Xiaojing Zheng; Xuesong Wu; Zhigang Suo

郑晓静; 吴雪松; 锁志刚

ALERT